دسترسی به   English | فارسی
وضعیت بیماری سل متون علمی و آموزشی پژوهش و سل مشارکتهای برون سازمانی ویژه پزشکان سل جذام سایتهای مفید تماس با ما


اسامي فوكال پوينت هاي مجاز به تجويز داروهاي خط دوم ضد سل


فوكال پوینت های كشوری:

 • مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دكتر مسیح دانشوری

  1. جناب آقای دكتر پیام طبرسی
  2. جناب آقای دكتر مجید مرجانی
  3. جناب آقای دكتر افشین منیری

فوكال پوینت های منطقه ای:

 • دانشگاه علوم پزشكی زاهدان و مناطق تحت پوشش

  1. جناب آقای دكتر حمیدرضا كوهپایه
 • دانشگاه علوم پزشكی شیراز و مناطق تحت پوشش

  1. جناب آقای دكتر امیر رودگری
 • دانشگاه علوم پزشكی مشهد و مناطق تحت پوش

  1. جناب آقای دكتر علی اصغر كمانگری
  2. جناب آقای دكتر سید احمد خلیفه سلطان
 • دانشگاه علوم پزشكی تبریز و مناطق تحت پوشش

  1. سركار خانم دكتر زهرا عطاریکلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کنترل سل و جذام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.