دسترسی به  
صفحه اصلی وضعیت بیماری سل متون علمی و آموزشی پژوهش و سل مشارکتهای برون سازمانی جذام سایتهای مفید تماس با ما


بسته پایش و ارزشیابی برنامه

اداره كنترل سل و جذام مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي پايش و ارزشيابي فعاليتهاي جاري در برنامه كنترل سل كشور ، در سال 1385 با بهره گيري از تجارب همكاران خود در كليه سطوح و متون علمي موجود ، پس از چند صد ساعت در درون يك تيم كارشناسي كه براي تدوين بسته پايش و ارزشابي برنامه كنترل سل تشكيل داده بود توانست نسخه پيش نويس بسته مزبور را براي كاربرد در سطوح مختلف آماده سازد و پس از كاربرد ميداني در صد بازديد نظارتي نسبت به اعمال اصلاحات و تغييراتي در آن اقدام كند. بسته بازنگري شد كه شامل بخشهاي مختلفي از تعاريف و فرايندهاي خدمت گرفته تا استانداردها و چك ليستهاي پايش و ارزشيابي مي باشد در قالب فايلهاي PDF در اين قسمت قابل دسترسي است.

بسته پايش و ارزشيابي بدون چك ليستها    
       
چك ليست مربوط به سطح دانشگاه چك ليست مربوط به سطح شهرستان
چك ليست مربوط به مركز بهداشتي درماني چك ليست مربوط به خانه بهداشت


لازم به ذكر است كه اداره كنترل سل و جذام از پيشنهادات و نظرات اصلاحي شما براي ارتقاء بسته پايش و ارزشيابي برنامه كنترل سل به گرمي استقبال مي كند .

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کنترل سل و جذام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.